รวมกิจกรรม ศูนย์ สช.ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์
+ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสมาคม อสม.ภาคเหนือ ปี 2555
+ กิจกรรมการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2555 วันที่ 20 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
+ กิจกรรมการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2555 วันที่ 19 มีนาคม 2555 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร
+ การมอบนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุขและแนวทางการปฏิบัติงานของอสม. โดย รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข นายวิทยา  บูรณศิริ
+ กิจกรรมการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ ปี  2555 จังหวัดเชียงใหม่
+ กิจกรรมการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ ปี  2555 จังหวัดเชียงราย
+ กิจกรรมการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ ปี  2555 จังหวัดพิษณุโลก
+ กิจกรรมการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ ปี  2555 จังหวัดนครสวรรค์
+ การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต และภาค ประจำปี 2555  วันที่ 12 มกราคม 2555
+ การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต และภาค ประจำปี 2555  วันที่ 11 มกราคม 2555
+ การประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทำค่ากลาง เพื่อพัฒนาสมรรถนะแผนงานโครงการในการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค
+ การฝึกอบรมวิชาชีพการนวดไทย ( ต่อเนี่อง 500 ชม. )  สำหรับหมอนวดไทยตาบอด รุ่นที่ 1 หมวดที่ 3 หมวดวิชาการนวดไทย 
+ การประชุมสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคระดับชุมชน
+ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทภาคประชาชนกับการจัดการภาวะประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน
+ การอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 3 เรื่องการเขียนโครงการแบบมีส่วนร่วม
+ การอบรมการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ กองทุนสุขภาพของตำบลวังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
+ การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สำหรับกองทุนสุขภาพตำบลหนองแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ห น้ า ร ว ม ข่ า ว กิ จ ก ร ร ม ศู น ย์  ส ช . ภ า ค เ ห นื อ
กิจกรรมการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
สุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ ปี  2555 เขต 16
วันที่ 21 - 21  กุมภาพันธ์  2555  ณ โรงแรมศิลามณีรีสอร์ทแอนสปา จังหวัดเชียงราย 
กิจกรรมการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ ปี 2555 เขต 16 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ของจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ประธานในพิธีเปิดการประชุม นพ.ประดิษฐ์ วินิจจะกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 16