การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต และภาค ประจำปี 2555
วันที่ 11 มกราคม 2555  ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน. ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์ 
การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต และระดับภาค ของเขต 17 - 18 เปิดการประชุมโดยนายแพทย์บัวเรศ  ศรีประทักษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
กล่าวรายงานโดยนายไพศาลเจียนศิริจินดา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์  โดยมี อสม.ดีเด่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
พร้อมทีมงาน  จากจังหวัด พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.ตาก จ.พิจิตร จ.กำแพงเพชร จ.อุทัยธานี และจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมงานจำนวน 700 คน
รวมกิจกรรม ศูนย์ สช.ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์
+ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสมาคม อสม.ภาคเหนือ ปี 2555
+ กิจกรรมการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2555 วันที่ 20 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
+ กิจกรรมการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2555 วันที่ 19 มีนาคม 2555 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร
+ การมอบนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุขและแนวทางการปฏิบัติงานของอสม. โดย รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข นายวิทยา  บูรณศิริ
+ กิจกรรมการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ ปี  2555 จังหวัดเชียงใหม่
+ กิจกรรมการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ ปี  2555 จังหวัดเชียงราย
+ กิจกรรมการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ ปี  2555 จังหวัดพิษณุโลก
+ กิจกรรมการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ ปี  2555 จังหวัดนครสวรรค์
+ การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต และภาค ประจำปี 2555  วันที่ 12 มกราคม 2555
+ การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต และภาค ประจำปี 2555  วันที่ 11 มกราคม 2555
+ การประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทำค่ากลาง เพื่อพัฒนาสมรรถนะแผนงานโครงการในการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค
+ การฝึกอบรมวิชาชีพการนวดไทย ( ต่อเนี่อง 500 ชม. )  สำหรับหมอนวดไทยตาบอด รุ่นที่ 1 หมวดที่ 3 หมวดวิชาการนวดไทย 
+ การประชุมสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคระดับชุมชน
+ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทภาคประชาชนกับการจัดการภาวะประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน
+ การอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 3 เรื่องการเขียนโครงการแบบมีส่วนร่วม
+ การอบรมการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ กองทุนสุขภาพของตำบลวังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
+ การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สำหรับกองทุนสุขภาพตำบลหนองแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ห น้ า ร ว ม ข่ า ว กิ จ ก ร ร ม ศู น ย์  ส ช . ภ า ค เ ห นื อ